Bestyrelsesansvarsforsikring

Bestyrelsesmedlemmer har et ubegrænset personligt ansvar for fejl eller mangler begået af en bestyrelse.

Hovedformålet med bestyrelsesansvarsforsikring er, at bestyrelse og ledelse får beskyttelse mod de økonomiske konsekvenser af deres tidligere, nuværende eller fremtidige ansvarsrelaterede handlinger eller undtagelser.

Forsikring i forbindelse med juridiske erstatningskrav

Der er de senere år kommet øget fokus på de økonomiske konsekvenser, som kan opstå ved at indtræde i bestyrelser. Konsekvenser, der kan blive ganske alvorlige, ikke mindst når de enkelte bestyrelsesmedlemmer hæfter direkte og solidarisk. Derfor bør ansvarsforsikringer indgå i bestyrelsens overvejelser.

På det seneste har forsikringsselskaberne oplevet en stor stigning i antallet af ansvarssager. Det er en stigning, som vi antager vil fortsætte, ikke mindst fordi der er en stigende interesse for disse forhold i medierne.

Langt de fleste virksomheder har købt forsikringer, der dækker krav mod virksomheden selv men glemmer det enkelte bestyrelsesmedlems personlige ansvar. Der er alt for få, der er villige til at købe en bestyrelsesansvarsforsikring for at mindske risikoen på det enkelte bestyrelsesmedlem.

Barskere vilkår for bestyrelsesmedlemmer fremover

Ud over fokus i medierne på bestyrelsesarbejde generelt, spiller skærpede krav til bestyrelsesmedlemmers kontrolpligt og ikke mindst barskere vilkår i erhvervslivet ind som vigtige faktorer, når man overvejer en sådan forsikring.

Internationaliseringen af ​​markedet er også en væsentlig faktor, da udenlandske bestyrelsesmedlemmer ofte kræver en sådan dækning, før de påtager sig en bestyrelsespost.

Det er forbavsende få, der har valgt at forsikre sig, set i lyset af udviklingen. Vi ser et stigende antal sager anmeldt uden denne dækning. Vi ser også, at kravene til bestyrelsesmedlemmer er større end for nogle år siden.

Husk forsikring!
Du burde vide:

Det enkelte bestyrelsesmedlem kan drages til ansvar både for, hvad der er gjort forkert, og hvad der ikke er gjort, men burde være gjort.

Kravene til det enkelte bestyrelsesmedlem er skrappe. Det er afgørende at bestyrelsesmedlemmer, kender alle disse krav.

Der kræves også et indgående kendskab til virksomhedens økonomi.Det enkelte bestyrelsesmedlem er ansvarlig for handlinger, der kan påføre tredjemand tab med hele dennes personlige formue.

Grænsen mellem tab, som du kan drages til ansvar for, og tab, som du ikke kan drages til ansvar for, er uklar. Hvis der rejses krav mod bestyrelsesmedlemmerne, vil det medføre betydelige omkostninger til en advokat.

Når en bestyrelse sigtes for at have tilsidesat sine pligter, kan kravet rettes direkte mod det enkelte bestyrelsesmedlem, der således er personligt ansvarlig for et eventuelt erstatningskrav.

Dette kan have store økonomiske konsekvenser for enkeltpersoner. Tabes en sag pålægges at betale tredjemands omkostninger i forbindelse med rets bistand og sagsomkostninger dækkes af forsikringen.

Bestyrelsesansvarsforsikringen beskytter de forsikrede mod økonomiske konsekvenser baseret på tidligere, nuværende og eventuelle fremtidige handlinger udført, mens de er medlem af bestyrelsen eller ledelsen.

Bør en bestyrelse have en forsikring af sine medlemmer? Kort og godt ja.

The Board Association har indgået et samarbejde med ruca forsikringsmægler ApS og sammen tilbyder vi en bestyrelsesansvarsforsikring der er skræddersyet til din virksomhed.

Sammen tilbyder vi også en gennemgang af alle dine forsikringer fordi du skal huske at:

Selskabsloven pålægger selskabets bestyrelse at påse, at der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller. Derfor er det en god idé at have dette som en fast øvelse en gang om året og som en del af et årshjul.

Det vil altid være den øverste ledelse (bestyrelsen), der har ansvaret for om virksomheden er lovmæssigt korrekt forsikret. Dels de lovpligtige forsikringer og dels de mere ”nice to have” forsikringer

ruca forsikringsmægler ApS er en uvildig og professionel forsikringsmægler der samarbejder med alle forsikringsselskaber og som har 25 års erfaring som mægler.

Stifter og direktør Rune Therkildsen fortæller:

ruca forsikringsmægler er glade for samarbejdet med The Board Association. Bestyrelsesansvaret er et relevant område at arbejde med, da ansvaret som leder er personligt og ubegrænset.

Principielt sætter man sin families risiko på spil ved at udøve ledelse i sit job. Dernæst er beslutninger og vurderinger foretaget af bestyrelsesmedlemmer under langt større fokus end tidligere. Desuden har man som bestyrelsesmedlem også et ansvar for at arbejde med virksomhedens generelle forsikringer. Derfor er samarbejdet helt oplagt og vi glæder os meget.

Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov