Søg

Bestyrelsesordbogen

En bestyrelse er den øverste ledelsesgruppe i en virksomhed, og som et bestyrelsesmedlem er det vigtigt at have en god forståelse for de forskellige begreber og ord, der anvendes i bestyrelsesarbejdet. I denne artikel vil vi gennemgå nogle af de mest almindelige begreber og ord, som et bestyrelsesmedlem bør kende til i en dansk virksomhed. Vi vil se på begreber som ledelse, strategi, økonomi, compliance, governance og risikostyring, samt andre relevante emner for at hjælpe dig med at forstå de udfordringer og ansvar, som et bestyrelsesmedlem har i en virksomhed.

Aktionærer:

Aktionærer er ejere af en virksomhed, der har investeret i den ved at købe aktier. Aktier giver aktionæren en andel i virksomhedens overskud og beslutningskraft i form af stemmerettighed på generalforsamlinger.

Aktionærerne er vigtige for en virksomhed, fordi de bidrager med kapital til virksomhedens drift og udvikling. Kapitalen kan bruges til at finansiere nye projekter, øge produktiviteten eller udvide virksomhedens markedsandel.

Desuden kan aktionærerne påvirke virksomhedens ledelse og beslutninger gennem deres stemmerettighed på generalforsamlinger. På denne måde sikrer aktionærerne, at ledelsen agerer i virksomhedens og aktionærernes bedste interesser.

Virksomheder, der har mange aktionærer, kan også opleve et større pres for at være transparente og åbne om deres operationer og finansielle resultater. Dette kan føre til en bedre forståelse af virksomheden blandt investorer og kan styrke virksomhedens omdømme.

Alt i alt er aktionærerne en vigtig kilde til kapital og en central faktor i virksomheders ledelse og beslutningsproces. Deres engagement og opbakning kan hjælpe en virksomhed med at opnå langsigtet succes og vækst.

Årsregnskab:

Et årsregnskab er en samling af dokumenter, der beskriver en virksomheds økonomiske aktiviteter i løbet af et år. Det omfatter en række oplysninger om virksomhedens indtægter, udgifter, egenkapital og gæld, samt en vurdering af virksomhedens økonomiske stilling og fremtidige muligheder.

Formålet med et årsregnskab er at give interessenter, såsom aktionærer, kreditorer og offentligheden, en præcis og opdateret opfattelse af virksomhedens økonomiske situation. Årsregnskabet kan hjælpe med at vurdere, om en virksomhed er sund økonomisk og om den er i stand til at betale sin gæld og udbyde overskud til sine aktionærer.

Årsregnskabet består normalt af en balance, en resultatopgørelse og en pengestrømsopgørelse. Balancen viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt. Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter for det forløbne år, samt nettoresultatet. Pengestrømsopgørelsen viser, hvordan virksomheden har anvendt og opnået penge i løbet af året.

Det er en lovpligtig opgave for virksomheder at oprette et årsregnskab hvert år, og regnskabet skal revideres af en uafhængig revisor for at sikre, at det er retvisende og korrekt. Årsregnskabet er en vigtig del af virksomhedens økonomiske rapportering og kan bruges til at informere beslutninger om forretningsstrategi og fremtidig vækst.

I alt spiller et årsregnskab en afgørende rolle i at give interessenter en transparent og præcis vurdering af en virksomheds økonomiske situation, og det er en nødvendig information for alle, der ønsker at investere i en virksomhed eller arbejde sammen med den på anden vis.

Ledelse:

Ledelsens opgave er, at planlægge, organisere og styre ressourcerne i en virksomhed for at opnå dens mål. Det inkluderer også at træffe beslutninger, uddele opgaver og sørge for motivation og engagement i organisationen. Ledelsesstil er den måde, hvorpå ledere agerer og træffer beslutninger. Organisationsstruktur er måden, hvorpå en organisation er opbygget, herunder hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver. Ledelsesplan er en plan for, hvordan ledelsen vil opnå virksomhedens mål. Kommunikation er vigtig for at sikre, at alle i organisationen er informeret og engageret. Motivation er vigtig for at sikre, at medarbejdere arbejder mod virksomhedens mål. Empowerment er at give medarbejderne magten til at træffe beslutninger og tage ansvar.

Strategi:

Strategi refererer til en plan for, hvordan virksomheden skal opnå sine mål og positionere sig i markedet. Vision er en langtidsmålsætning for virksomheden. Mission er en kortere målsætning for virksomheden. Målsætninger er specifikke, målbare og tidsbestemte mål for virksomheden. Konkurrenceanalyse er processen med at undersøge og forstå konkurrenters styrker og svagheder. SWOT-analyse er en metode til at undersøge virksomhedens interne styrker og svagheder samt eksterne muligheder og trusler. Diversificering er at udvide virksomhedens aktiviteter for at reducere risikoen. Innovation er at skabe nye idéer og forbedre eksisterende produkter eller processer. Budget: En plan for, hvordan en virksomhed forventer at bruge sine økonomiske ressourcer i en given periode. Budgettet kan omhandle indtægter, udgifter, investeringer, likviditet osv.

Risikostyring:

Risikostyring er processen med at identificere, vurdere og håndtere potentielle risici for en virksomhed. Formålet med risikostyring er at reducere sandsynligheden for, at negative hændelser sker, samt at minimere konsekvenserne, hvis de alligevel sker.

Risikostyring kan anvendes på forskellige niveauer i en virksomhed, herunder projektniveau, forretningsniveau og strategisk niveau.

En typisk risikostyringsproces omfatter følgende trin:

  1. Risikoidenitfikation: Identificering af potentielle risici ved hjælp af metoder som f.eks. brainstorming, interviews, ekspertengøringer, osv.

  2. Risikoevaluering: Vurdering af sandsynligheden for, at hver identificeret risiko vil ske, samt den potentielle konsekvens, hvis den sker.

  3. Risikohåndtering: Træffe beslutninger om, hvordan hver identificeret risiko skal håndteres, herunder at acceptere, undgå, reducere eller overføre risikoen.

  4. Risikoovervågning: Følge op på implementeringen af risikohåndteringsplanerne og evaluere effektiviteten af dem.

Det er vigtigt at pointere, at risikostyring er en kontinuerlig proces, da risici kan ændre sig over tid. Derfor er det vigtigt at revidere og opdatere risikostyringsplanerne regelmæssigt for at sikre, at de fortsat er relevante og effektive.

Det er også vigtigt at involvere alle relevante parter i risikostyringsprocessen, herunder ledelse, medarbejdere, eksterne rådgivere og interessenter, for at sikre en holistisk tilgang til risikostyring.

Corporate governance

Kaldes også for: Virksomhedsstyring eller god selskabsledelse.

Corporate governance er en samling af principper, processer og værdier, der styrer og guider den måde, en virksomhed ledes og styres på. Det omfatter beslutningsprocesser og relationer mellem en virksomheds ledelse, styrelse, ejere og interessenter. Formålet med corporate governance er at sikre, at en virksomhed ledes på en ansvarlig og ærlig måde, der tjener både virksomhedens ejere og andre interessenter.

I Danmark refererer det danske ord “virksomhedsstyring” ofte til den samme tankegang som “corporate governance”. Virksomhedsstyring omhandler ledelsens ansvar for at sikre, at virksomheden drives på en måde, der er i overensstemmelse med loven, ejernes interesser og samfundets ønsker og krav. Det omfatter også etiske beslutninger og processer, der skal sikre, at virksomheden drives på en transparent og ansvarlig måde.

Direktion:

En direktion er en gruppe af ledere, der er ansvarlige for at træffe beslutninger og styrke en organisation eller et firma. Direktionen består normalt af en CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer) og andre ledere, der har en særlig rolle i organisationen.

Direktionens vigtigste rolle er at sikre, at organisationen når sine mål og maksimerer sin værdi for sine aktionærer, medarbejdere, kunder og samfundet som helhed. For at opnå dette skal direktionen træffe beslutninger om de strategiske retninger for organisationen, allokere ressourcer og lede de daglige aktiviteter.

Direktionen har også ansvaret for at skabe og vedligeholde en kultur, der støtter organisationens vision og værdier. Dette inkluderer at sørge for, at medarbejderne har de nødvendige værktøjer og kompetencer til at udføre deres opgaver effektivt, samt at fremme en inkluderende og samarbejdende arbejdskultur.

Derudover har direktionen ansvaret for at overvåge organisationens økonomiske performance og forholde sig til eventuelle udfordringer eller risici, der kan påvirke denne performance. Dette inkluderer at overvåge virksomhedens finansielle situation, sikre, at der er tilstrækkelige finansielle ressourcer tilgængelige, og at der er en effektiv rapportering til aktionærerne.

Alt i alt spiller direktionen en afgørende rolle i at sikre, at en organisation eller et firma fungerer effektivt og når sine mål. Direktionen har ansvaret for at træffe de strategiske beslutninger, lede og motivere medarbejderne, samt sikre, at organisationen opretholder en sund økonomi og værdi for sine aktionærer og samfundet som helhed.

Egenkapital:

Egenkapital er den del af en virksomheds aktiver, der er finansieret af virksomhedens egne midler og overskud. Det er en målestok for virksomhedens økonomiske styrke og sikkerhed.

Egenkapitalen udregnes ved at trække virksomhedens samlede gæld fra dets samlede aktiver. Formlen er:

Egenkapital = Aktiver – Gæld

Omsætning:

Det beløb, som en virksomhed tjener ved at sælge sine produkter eller ydelser. Omsætningen er ofte et vigtigt mål for en virksomheds succes.

Indtjening: Det beløb, som en virksomhed tjener efter at have trukket omkostningerne fra omsætningen. Indtjeningen kan også kaldes overskud eller profit.

EBITDA:

EBITDA står for Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization. Det er en nøgleindikator for en virksomheds økonomiske performance, da det viser virksomhedens evne til at tjene penge før betaling af finansielle omkostninger, skatter, afskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver.

EBITDA er vigtigt fordi det fokuserer på virksomhedens operationelle performance og dets evne til at generere indtægter, uafhængigt af finansielle omkostninger, skatter og andre faktorer, der kan påvirke den nettoindkomst.

EBITDA beregnes ved at tage virksomhedens nettoindkomst og tilføje tilbagebetaling af gæld, skatter, afskrivninger og afskrivninger på immaterielle aktiver. Formlen er som følger:

EBITDA = Nettoindkomst + Tilbagebetaling af gæld + Skattebetaling + Afskrivninger + Afskrivninger på immaterielle aktiver

Det er vigtigt at bemærke, at selvom EBITDA er et nyttigt mål for virksomhedens operationelle performance, er det ikke en fuldstændig indikator for virksomhedens økonomiske tilstand, da det ikke tager hensyn til betaling af gæld eller investeringer i fremtidig vækst.

EBIT:

EBIT står for Earnings Before Interests (and) Taxes. På dansk kaldes det for driftsresultat. Det er et mål for virksomhedens indtjening efter driftsudgifter såsom løn og nedskrivninger, men før rente- og skatteudgifter, der ikke relaterer sig til driften. Driftsresultatet kan findes i resultatopgørelsen og vil typisk optræde som en af de sidste delberegninger før nettoprofitten/bundlinjen.

EBIT er altså “overskud af primær drift”. Altså hvor meget virksomhedens aktiviteter har bidraget, før man begynder at se på renter, afskrivninger mv. Tidligere har man også kaldt det for indtjeningsbidraget, hvilket egentlig er et let forståeligt begreb.

EBIT eller overskud af primært drift er nok de mest retvisende regnskabs begreb til sammenligning af virksomheder. Det giver et grundlag, hvor man sammenligner kun på drift og ikke på hvor meget kapital man i forvejen har i virksomheden.

KPI:

KPI står for Key Performance Indicator, og det er et målepunkt, der anvendes til at vurdere en virksomheds eller en afdelingers præstation i forhold til et specifikt mål. En KPI er en indikator, der giver virksomheden mulighed for at måle og overvåge deres fremskridt og justere deres strategier og taktikker for at opnå deres mål.

Nogle eksempler på gode KPI kunne blandt andet være:

  • Omsætning: Det er den mest almindelige KPI, der anvendes til at måle en virksomheds økonomiske succes.

  • Konverteringsfrekvens: Dette måler antallet af besøgende, der bliver til kunder.

  • Kundetilfredshed: Dette måler kundernes tilfredshed med en virksomheds produkter og tjenester.

  • Brugeradfærd: Dette måler, hvordan brugerne interagerer med en virksomheds hjemmeside eller app.

  • Employee engagement: Dette måler medarbejdernes engagement og motivation på arbejdspladsen.

  • Net Promoter Score (NPS): Dette måler kundernes tilbøjelighed til at anbefale en virksomhed til andre.

Det er vigtigt at have en blanding af langsigtede og kortsigtede KPI, da langsigtede KPI fokuserer på virksomhedens overordnede mål, mens kortsigtede KPI fokuserer på virksomhedens øjeblikkelige fremskridt. Derudover skal virksomheden også have en proces til løbende at evaluere og justere deres KPI for at sikre, at de stadig er relevante og hensigtsmæssige i forhold til deres mål.

At vælge de rigtige KPI er en kritisk del af en virksomheds forretningsstrategi, da det hjælper med at sikre, at virksomheden forbliver fokuseret på deres mål og opnår deres forretningsmål. Ved at anvende KPI regelmæssigt, kan virksomheden få en dybere forståelse af deres præstation, identificere udfordringer og muligheder, og justere deres strategier og taktikker for at opnå deres mål.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov