Søg

Hvad er en forretningsorden?

En forretningsorden er et dokument, der beskriver de regler og procedurer, som skal følges af bestyrelsen i en virksomhed. Det kan også kaldes en “bestyrelsesprotokol”. Formålet med en forretningsorden er at sikre, at bestyrelsesmøderne forløber effektivt og at beslutningerne træffes på en fair og transparent måde.

En forretningsorden kan typisk indeholde information om mødefrekvens, dagsorden, stemmeføring, protokoller, beslutningsproces, kommunikation, konfliktløsning og andre relevante emner. Det er vigtigt, at bestyrelsen følger forretningsordenen og at den revideres og opdateres regelmæssigt for at sikre, at den er i overensstemmelse med lovgivningen og gældende regler.

Eksempel på en forretningsorden.

En forretningsorden kan blandt andet indeholde følgende elementer.

  1. Mødefrekvens: Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange om året og ekstraordinære møder kan indkaldes, når det er nødvendigt.
  2. Dagsorden: Dagsorden for hvert møde skal godkendes af formanden og sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge før mødet.
  3. Stemmeføring: Beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
  4. Protokoller: Protokoller fra hvert bestyrelsesmøde skal godkendes af formanden og sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest en uge efter mødet.
  5. Beslutningsproces: Bestyrelsen skal træffe beslutninger på en fair og transparent måde. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at fremsætte forslag og komme med bemærkninger.
  6. Kommunikation: Bestyrelsesmedlemmerne skal holde hinanden og virksomhedens ledelse informeret om bestyrelsens beslutninger og aktiviteter.
  7. Konfliktløsning: Eventuelle konflikter mellem bestyrelsesmedlemmer skal løses på en åben og professionel måde.
  8. Revidering: Forretningsordenen skal revideres og godkendes af bestyrelsen hvert år.

Bemærk, at dette er et eksempel og kan variere fra virksomhed til virksomhed. Det er vigtigt at lave en forretningsorden som passer til din virksomheds specifikke behov og i overensstemmelse med lovgivningen og gældende regler.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov