Information om behandling af dine personoplysninger hos The Board Association

Nedenfor kan du læse, hvordan The Board Association (”vi”, ”os” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger, når du er medlem, bestyrelseskandidat, kursusdeltager, leverandør eller samarbejdspartner, eller i øvrigt bruger de produkter og services, vi tilbyder.

1. DATAANSVAR

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

The Board Association
Vindrosen 41 2., 2
8240 Risskov

CVR-nr. 43689290

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på e-mail . Vi kan behandle personoplysninger om dig i en række forskellige situationer. Nedenfor kan du bl.a. læse om, hvornår vi behandler dine personoplysninger, til hvilke formål vi behandler dem, og hvor længe vi opbevarer dem.

2. MEDLEMMER

Når du er medlem hos os, behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne opfylde de(n) aftale(r), vi har indgået med dig, eller det gruppemedlem du er tilknyttet, samt for at markedsføre og sælge vores produkter. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige oplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, titel og tilsvarende kontaktoplysninger. Herudover behandler vi de oplysninger, der udveksles med os. For eksempel e-mailkorrespondance og anden post. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt hos dig, eller hos andre personer hos det gruppemedlem du er tilknyttet.

Når du er direkte part i den aftale, vi har indgået, er grundlaget for behandlingen artikel 6(1)(b) GDPR. Når dit medlemskab er tegnet gennem et gruppemedlem, er behandlingsgrundlaget artikel 6(1)(f) GDPR og vores legitime interesse i at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med det gruppemedlem, du er tilknyttet.

Oplysningerne slettes som udgangspunkt 3 år efter medlemskabets ophør. Oplysningerne kan dog efter en konkret vurdering opbevares i en længere periode, når dette er nødvendigt for at opfylde formålet, for eksempel i forbindelse med tvister. Formålet med opbevaringen er at kunne dokumentere historikken i medlemskabet frem til det tidspunkt hvor forældelsesfristen indtræder for et evt. krav opstået under medlemskabet. Fakturaoplysninger opbevares i regnskabsåret plus 5 år, jf. artikel 6(1)(c) GDPR, jf. bogføringslovens § 10.

Som medlem får du adgang til en personlig medlemsprofil. På din medlemsprofil, behandler vi oplysninger om de kurser, du har deltaget i samt oplysninger om dit brugernavn og din adgangskode til profilen. Formålet med behandlingen er at stille en medlemsprofil til rådighed for dig, som du kan bruge under dit medlemskab.

Din medlemsprofil, slettes den som udgangspunkt først, når du selv henvender dig til os, og anmoder om at få den slettet.

3. CV-DATABASE FOR BESTYRELSESKANDIDATER

Hvis du vælger at oprette en profil i vores CV-database for bestyrelseskandidater, behandler vi dine kontaktoplysninger (navn, telefonnummer og e-mail), de oplysninger som indgår i dit CV, samt oplysninger om dit brugernavn og din adgangskode til din profil. Oplysningerne indsamles hos dig.

Formålet med behandlingen er at opbygge en database over bestyrelseskandidater, så vi kan tilbyde interesserede virksomheder og organisationer at finde de rette bestyrelsesmedlemmer til dem.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6(1)(f) GDPR og vores legitime interesse i at kunne finde relevante bestyrelseshverv til de personer, der har valgt at oprette en profil i vores CV-database for bestyrelseskandidater.

Hvis du vælger at oprette en profil CV-databasen for bestyrelseskandidater, slettes den som udgangspunkt først, når du selv henvender dig til os, og anmoder om at få den slettet.

4. KURSER, EVENTS OG ANDRE ARRANGEMENTER

Hvis du deltager på et af vores kurser, events eller øvrige arrangementer, behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler kun almindelige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Oplysningerne indsamles hos dig, eller hos den person der tilmelder dig.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6(1)(b) GDPR, når du selv har tilmeldt dig. Hvis en anden person har tilmeldt dig, er behandlingsgrundlaget artikel 6(1)(f) GDPR og vores legitime interesse i at kunne udbyde og gennemføre arrangementet, udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer mv.

Vi opbevarer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne gennemføre og foretage en efterfølgende evaluering af det kursus, event eller arrangement, du har deltaget i. Fakturaoplysninger opbevarer vi i regnskabsåret plus 5 år jf. artikel 6 (1)(c) GDPR, jf. bogføringslovens § 10.

5. HJEMMESIDE

Når du besøger vores hjemmeside, www.theboardassociation.com, indsamler vi via cookies oplysninger om dit besøg. Disse oplysninger kan i nogen tilfælde være personhenførbare.

Behandling af personhenførbare oplysninger via cookies sker på baggrund af dit samtykke, jf. artikel 6 (1)(a) GDPR.

Oplysninger om hvilke cookies vi bruger, formålet med dem, og hvor længe de er aktive, finder du i cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

6. FACEBOOK

Når du besøger vores fanside på Facebook, er vi fælles dataansvarlige med Meta Platforms Ireland Ltd. for den behandling af personoplysninger, der sker på fansiden. Du skal derfor være særligt opmærksom på, at Meta Platforms Ireland Ltd. behandler oplysninger om dig, når du besøger eller interagerer med vores fanside på Facebook. Du kan finde oplysninger om, hvordan Meta Platforms Ireland Ltd. behandler dine oplysninger her:

https://www.facebook.com/about/privacy/update og https://www.facebook.com/policies/cookies.  De oplysninger, du vælger at offentliggøre på vores fanside på Facebook, bliver delt med mange mennesker. Du bør derfor ikke beskrive forhold eller dele billeder mv., som du ikke ønsker skal være alment tilgængeligt. Du har selv mulighed for at slette din egen korrespondance på fansiden, når du ikke længere ønsker, at den skal være tilgængelig på siden.

Som behandlingsgrundlag bruger vi interesseafvejningsreglen i artikel 6 (1)(f) GDPR og vores legitime interesse i markedsføre os og kommunikere med medlemmer, følgere og potentielle medlemmer på sociale medier.

7. NYHEDSBREV

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev indsamler og behandler vi oplysninger om dit navn, din e-mailadresse samt dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføring fra os. Formålet med behandlingen er at kunne sende nyhedsmails, tilbud, invitationer og andet markedsføringsmateriale til dig, samt at dokumentere at dit samtykke til at modtage elektronisk markedsføringsmateriale fra os lever op til kravene i markedsføringslovens § 10.

Grundlaget for behandlingen er artikel 6 (1)(f) GDPR og vores berettigede interesse i at behandle oplysninger om de personer, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.

Oplysningerne opbevares frem til det tidspunkt, hvor du framelder dig vores nyhedsbrev.

8. LEVERANDØRER OG SAMARBEJDSPARTNERE

I forbindelse med vores samarbejde med vores leverandører og samarbejdspartnere kan der være tilknyttet én eller flere personer, der på forskellig vis indgår i samarbejdet. Det kan for eksempel være personer, der er arbejder hos disse leverandører og samarbejdspartnere. Hvis du er en af disse personer, kan vi behandle personoplysninger om dig. Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med den leverandør eller samarbejdspartner, du er tilknyttet, og hvor det er relevant for at kunne opfylde aftaler med vores medlemmer. Vi behandler som udgangspunkt kun almindelige oplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling og tilsvarende kontaktoplysninger. Herudover behandler vi de oplysninger, der udveksles med os som led i vores samarbejde. For eksempel e-mailkorrespondance og anden post. Oplysningerne indsamles som udgangspunkt hos dig eller hos andre personer hos den leverandør eller samarbejdspartner, som du er tilknyttet.

Når du er direkte part i den aftale, vi har indgået med leverandøren eller samarbejdspartneren, er grundlaget for behandlingen artikel 6(1)(b) GDPR. Ellers er grundlaget artikel 6(1)(f) GDPR og vores legitime interesse i at kunne opfylde den aftale, vi har indgået med den leverandør eller samarbejdspartner, som du er tilknyttet, herunder at kunne kommunikere med vores leverandører og samarbejdspartnere som led i vores almindelige drift.

Oplysningerne slettes som udgangspunkt 3 år efter leverandør- eller samarbejdsforholdets ophør. Oplysningerne kan dog efter en konkret vurdering opbevares i en længere periode, når dette er nødvendigt for at opfylde formålet, for eksempel i forbindelse med tvister. Formålet med opbevaringen er at kunne dokumentere historikken i leverandør- eller samarbejdsforholdet frem til det tidspunkt hvor forældelsesfristen indtræder for et evt. krav opstået under leverandør- eller samarbejdsforholdet.

Fakturaoplysninger opbevares i regnskabsåret plus 5 år jf. artikel 6 (1)(c) GDPR jf. bogføringslovens § 10.

9. POTENTIELLE MEDLEMMER

Vi behandler kontaktoplysninger på potentielle nye medlemmer. Oplysningerne indsamles gennem møder, korrespondance, hjemmesider, kampagner, kurser, seminarer m.v. Formålet med behandlingen er salg og markedsføring af vores produkter og services.

Behandlingsgrundlaget er artikel 6(1)(f) GDPR og vores legitime interesse i at kunne kontakte potentielle nye medlemmer med henblik på salg og markedsføring af vores produkter og services.

10. FRIVILLIGHED

Vi indsamler som udgangspunkt personoplysninger direkte hos dig. Afhængig af de konkrete omstændigheder kan konsekvensen ved ikke at give os personoplysningerne være, at vi ikke kan varetage de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Herunder at vi ikke kan levere de ønskede ydelser til dig, eller at vi ikke kan varetage vores forpligtelser som leverandør eller samarbejdspartner.

 

11     OVERFØRSEL TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

Databeskyttelseslovgivningen i lande uden for EU/EØS kan være lempeligere, end den er i Danmark og det øvrige EU/EØS. I visse lande har EU-Kommissionen dog fastlagt, at databeskyttelsesniveauet er på højde med det beskyttelsesniveau, der er i EU/EØS. Hvis vi overfører dine personoplysninger til lande, hvor det ikke er tilfældet, vil overførslen til disse lande ske efter reglerne i kapitel 5 GDPR. Hvis du har spørgsmål til vores overførsel af oplysninger til tredjelande, kan du kontakte os på e-mail .

12. MODTAGERE

Vi videregiver oplysningerne til andre i det omfang vi er retligt forpligtet til det, eller det er nødvendigt som led i vores almindelige drift. Videregivelse kan for eksempel ske til vores revisor eller vores advokat i forbindelse med deres varetagelse af opgaver for os.

Hvis du har oprettet en profil i CV-databasen for bestyrelseskandidater, kan vi videregive oplysninger om dig til de virksomheder og organisationer, hvor vi vurderer, at du er en relevant kandidat til et bestyrelseshverv hos dem. Oplysningerne kan desuden overlades til databehandlere, for eksempel i forbindelse med drift og support af vores IT-systemer, udsendelse af nyhedsbreve, økonomistyring og driften af vores forening i øvrigt.

13     DINE RETTIGHEDER

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen.

Ret til indsigt

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, samt modtage en række yderligere oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at få forkerte oplysninger om dig selv rettet og til at få suppleret ufuldstændige oplysninger om dig selv. Det kan blandt andet ske ved, at du selv kommer med yderligere oplysninger.

Ret til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv. Det har du blandt andet, når oplysningerne ikke længere er nødvendige for at opfylde de formål, de er indsamlet eller behandlet til, eller hvis behandlingen af oplysningerne ikke er lovlig.

Ret til begrænsning af behandling

I visse tilfælde har du ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at vi ikke må foretage anden behandling af oplysningerne end opbevaring.

Ret til indsigelse

Du har til enhver tid ret til – af grunde der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

I visse tilfælde har du ret til at modtage de personoplysninger, du har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra os til en anden dataansvarlig uden hindring.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at dette først har virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger frem til det tidspunkt, hvor du trækker samtykket tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os på e-mail .

14. KLAGE

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

E-mail:

15. OPDATERINGER

Det vil fra tid til anden være nødvendigt for os at opdatere denne informationsmeddelelse. Det er derfor en god ide at holde dig regelmæssigt opdateret. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside.