Vedtægter

 1. Foreningens navn og stiftelse

  1.1 Foreningens navn er: The Board Association.

  1.2 The Board Association blev stiftet den 10. oktober 2022.

 2. Juridisk enhed

  2.1 The Board Association er en selvstændig juridisk enhed, organiseret som en forening, hvor det enkelte medlem kun har de rettigheder og forpligtelser, som følger af de til enhver tid gældende vedtægter. Foreningen har to typer medlemskab: 1) Brugermedlem og 2) Partnermedlem.

  2.2 Ethvert medlems økonomiske ansvar er, og skal for altid være, begrænset til pligten til at betale medlemskontingent, som fastsat for den type medlemskab, et medlem har valgt og bestilt for en given medlemsperiode, uafhængig af, om et medlem er Brugermedlem eller Partnermedlem.

  2.3 Eventuelle bestillinger af yderligere medlemstilbud, eller medlemsfordele, følger af de til enhver tid gældende priser vedtaget i og for foreningen.

 3. Foreningens formål

  3.1 The Board Association er partipolitisk uafhængig og har som formål at bidrage til større kompetence og professionalitet for alle med interesse for bestyrelsesarbejde, dog med særligt fokus på bestyrelsesmedlemmer, ledere, ejere, aktionærer og medlemmer i virksomheder og organisationer, herunder med særskilte tilbud, tjenester, kurser og produkter.

 4. Foreningens virksomhed

  4.1 The Board Association skal påse, at foreningens medlemmer får tilgang til relevant rådgivning, kurser, oplæring, hjælpemidler, produkter og support på fordelagtige vilkår, nærmere beskrevet og tilbudt, med det til enhver tid tilgængelige indhold på foreningens hjemmeside.

  4.2 Drift og forvaltning af alle medlemsfordele, herunder produktudvikling, fagligt indhold, kursusadministration og kursusleverancer, administration, ledelse, drift, markedsføring, salg og medlemsbistand kan udøves af og ivaretages gennem Partnermedlemmer eller samarbejdspartnere, baseret på skriftlige bidrags- og leveranceaftaler som ivaretager foreningens formål og medlemmernes vedtægtsfastsatte rettigheder.

 5. Hovedkontor og virkeområde

  5.1 Foreningens hovedkontor skal ligge i Danmark og foreningens virkeområde er i Danmark.

 6. Brugermedlem/brugermedlemskab

  6.1 Brugermedlemskab kan tegnes af a) enkeltpersoner eller for b) organisationer (selskaber/virksomheder) og giver følgende fordele, rettigheder og begrænsninger: a) tilgang til medlemssiderne med personlig tildelt/-e brugernavn(e) og password med adgang til brugerindhold, hjælpemidler, dokumentskabeloner, spørgsmål- og svardatabaser med mere, til fordelagtige priser og vilkår således, som det til enhver tid er beskrevet på foreningens hjemmeside. b) tilgang til kurser, seminarer, support, assistance, brugerfordele, tilknyttede fagmiljøer og ressourcer til fordelagtige priser og vilkår således, som det til enhver tid er beskrevet på foreningens hjemmeside.

  6.2 Brugermedlemmer, som bestiller og betaler brugermedlemskab, og som derigennem accepterer og derefter faktisk og praktisk overholder foreningens vedtægter, kan blive tildelt et brugermedlemskab, med de rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, som følger af vedtægterne.

  6.3 Brugermedlemskab løber fra den dato kontingent indbetales og for et år ad gangen.

  6.4 Brugermedlemskab kan tildeles på ”prøve” for en kortere tidsperiode, heraf i forbindelse med kurser.

  6.5 Brugermedlemskab kan opsiges skriftligt før fornyelsesfaktura for brugermedlemskab forfalder.

  6.6 Brugermedlemmer, som har indbetalt medlemskontingent, men ikke kan acceptere foreningens til enhver tid gældende vedtægter, kan opsige sit medlemskab skriftligt med øjeblikkelig virkning. Løbende Brugermedlemskab, som er indbetalt, refunderes ikke for perioden der er indbetalt for.

  6.7 Brugermedlemskab giver ikke møderet, ret til at stille forslag eller stemmeret på eller i forbindelse med foreningsmøder. Ethvert medlem, som har eller indgår i et brugermedlemskab, er imidlertid valgbar som bestyrelsesmedlem i foreningen.

  6.8 Brugermedlemskab kan opsiges, fra foreningens side, med 14 dages varsel såfremt et medlem/et tilknyttet medlem ikke overholder foreningens vedtægter.

  6.9 Såfremt et Brugermedlemskab er opsagt fra foreningens side baseret på vedtægternes § 10, kan senere fornyelse/nytegning af et medlemskab i foreningen nægtes vedkommende.

 7. Partnermedlem/partnermedlemskab

  7.1 Partnermedlemskab kan tegnes af a) enkeltpersoner, samt b) organisationer (selskaber/virksomheder) som er bevilget Partnermedlemskab, jf. pkt. 7.3 m.fl. og som har betalt medlemskontingent som Partnermedlem.

  7.2 Partnermedlem som bestiller og betaler Partnermedlemskab, og som derigennem accepterer og derefter faktisk og praktisk overholder foreningens vedtægter, kan have et tildelt Partnermedlemskab, med de rettigheder, forpligtelser og begrænsninger, som følger af vedtægterne og Partnermedlemsaftalen.

  7.3 Tildeling af et Partnermedlemskab fordrer godkendelse i bestyrelsen, efter forudgående skriftlig ansøgning eller anbefaling fra andet Partnermedlem, og forudsætter skriftlig tilslutning til de aktuelle særskilte aftalevilkår, som gøres gældende for Partnermedlemmet.

  7.4 Partnermedlemskab giver det individuelle Partnermedlem, eller den af Partnermedlemmets valgte repræsentant (såfremt det er en organisation) møde-, tale- og stemmeret med 1 (en) stemme på foreningsmødet.

  7.5 Partnermedlemskab fordrer, at Partner gennem særskilt aftale, påtager sig løbende at bidrage med leverancer til foreningens medlemmer totalt set, fordelagtige tilbud til den samlede medlemsmasse i form af kursusudvikling, forelæserleverancer, fagligt indhold, faglig support, juridisk support, dokumentskabeloner, værktøj/systemer, hjælpemidler, håndbøger eller andet, som er udfyldende i forhold til det indhold og omfang, som til enhver tid indgår i medlemskabstilbuddene.

  7.6 Partnermedlemskab kan ikke tildeles fra bestyrelsens side, såfremt medlemmet direkte eller indirekte, ud over sin leverance til foreningens medlemmer, udøver eller deltager i virksomhed som konkurrerer med de brugermedlemstilbud som foreningen tilbyder, eller som i øvrigt udøver virksomhed som anses at stride mod foreningens vedtægter, hensigt og/eller formål. Tilsvarende kan et Partnermedlems repræsentant ikke på foreningsmødet udøve virksomhed, som anses for at stride imod foreningens vedtægter, hensigt og/eller formål, eller deltager i virksomhed som konkurrerer med de brugermedlemstilbud som foreningen tilbyder. Undtagelse herfra kan bevilges skriftligt efter forudgående behandling i bestyrelsen. Partnermedlemmer har ret til at benytte de til enhver tid aktuelle medlemsfordele, som tilbydes og leveres til foreningens Partnermedlemmer. Partnermedlemmer har videre de rettigheder og forpligtelser, som fremgår af den specifikke Partnermedlemskabsaftale, som indgås særskilt mellem foreningen og det enkelte Partnermedlem.

  7.7 Partnermedlemskab kan opsiges fra foreningens side med 14 dages varsel såfremt et Partnermedlem ikke overholder foreningens vedtægter eller den specifikke og særskilt indgåede aftale mellem foreningen og det enkelte Partnermedlem.

  7.8 Såfremt et Partnermedlemskab er opsagt fra foreningens side baseret på vedtægternes § 10, kan senere fornyelse/nytegning af et medlemskab i foreningen nægtes vedkommende.

 8. Foreningens organer

  8.1 Foreningens øverste myndighed er foreningsmødet, hvor kun Partnermedlemmer har møde- og stemmeret.

  8.2 Ethvert Partnermedlem kan kræve, at der indkaldes til foreningsmøde. Bestyrelsen kan endvidere indkalde til foreningsmøde, når vedtægter fastsætter dette, eller når det af andre grunde anses rigtigt, vigtigt eller hensigtsmæssigt.

  8.3 Foreningsmødet skal behandle og har beslutningsmyndighed knyttet til: valg af foreningens bestyrelse, eventuelle ændringer i foreningens vedtægter, fastsættelse af foreningens årsregnskab med tilhørende disposition af årsresultat, eventuelt valg af revisor, fastsættelse af de til enhver tid gældende medlemskabskontingenter samt andre forhold, som følger af lov eller vedtægter.

  8.4 Foreningsmødet har ikke ret til at behandle eller afgøre Partnermedlemskab eller Partnermedlemsskabsaftaler, hvilket hører under bestyrelsens kompetence.

  8.5 Bestyrelsesformanden i foreningen er mødeleder på foreningsmøder, alternativt den, bestyrelsen udpeger.

  8.6 Bestyrelsen indkalder til ordinære og eventuelle ekstraordinære foreningsmøder.

  8.7 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 4 – 7 medlemmer. 4 af bestyrelsesmedlemmerne skal vælges blandt de kandidater, foreningens medlem, The Board Group A/S.

  8.8 Bestyrelsen vælger selv sin formand og eventuelle næstformand.

  8.9 Enhver som har eller indgår i et Partnermedlemskab i The Board Association er valgbar til en bestyrelsespost i foreningen.

  8.10 Foreningsmødet er beslutningsdygtigt når mere end 50 % af de stemmeberettigede Partnermedlemmer deltager Anliggender, der behandles i bestyrelsen eller på foreningsmødet afgøres ved simpelt stemmeflertal.Ved stemmelighed skal formandens stemme være afgørende.

  8.11 Beslutning om at ændre foreningens vedtægter kræver mere end 3/4 flertal blandt de stemmeberettigede på foreningsmødet, dog har The Board Group A/S vetoret i forbindelse med ændringer af foreningens vedtægter.

  8.12 Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at foreningens formål overholdes, og for at udviklingen af medlemskabsindhold og medlemskabstilbud er relevante, udviklende og attraktivt for medlemmerne generelt og for særskilte medlemsgrupper. Bestyrelsen fastsætter kontingent.

  8.13 Bestyrelsen kan ansætte en daglig leder, som varetager den daglige ledelse af foreningen. Den daglige leder skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.

 9. Tegningsret og prokura

  9.1 Tegningsret for The Board Association indehaves af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.. Daglig leder kan tildeles prokura. Bestyrelsen kan tildele prokura og fuldmagter til andre.

 10. Eksklusion af medlemmer

  10.1 Medlemmer som ikke opfylder sine forpligtelser efter vedtægterne, eller handler i strid med foreningens formål, vedtægter og andre lovligt vedtagne bestemmelser, eller på anden måde optræder utilbørligt, illoyalt eller udnytter sit medlemskab eller medlemskabets tilgang til værktøj, kurser, produkter, dokumentskabeloner eller indhold fra hjemmesiden i konkurrerende sammenhæng, kan af bestyrelsen besluttes ekskluderet. Ansøgere til medlemskab, som er i eller tilknyttet konkurrerende virksomhed, kan nægtes medlemskab af bestyrelsen.

  10.2 Bestyrelsen afgiver ikke uddybende information omkring årsagen til afslag eller ekskludering, dog skal hovedpunkterne for afslag eller ekskludering angives i den skriftlige beslutning fra bestyrelsens side.

 11. Opløsning af foreningen

  11.1 Opløsning af The Board Association kan alene behandles på ordinært eller ekstraordinært foreningsmøde efter forudgående forslag fra bestyrelsen.

  11.2 Forslaget må være gjort kendt for alle Partnermedlemmer mindst en måned før foreningsmødet afholdes.

  11.3 En beslutning om opløsning kræver mere end ¾ flertal blandt de stemmeberettigede på foreningsmødet, dog har foreningsmedlemmet The Board Group A/S vetoret i forbindelse med beslutning om opløsning.

  11.4 Såfremt der foreligger en beslutning om opløsning, skal bestyrelsen som udgangspunkt fungere som afviklingsbestyrelse. Foreningsmødet kan imidlertid fastsætte og vælge egen afviklingsbestyrelse.

  11.5 Ved opløsning og afvikling af foreningen, skal foreningens eventuelle nettoformue overdrages som gave til en dansk eller udenlandsk politisk uafhængig stiftelse, forening eller institution, med godgørende formål. Afviklingsbestyrelsen træffer afgørelsen om, hvilken stiftelse, forening eller institution, som ved foreningens afvikling, skal tildeles foreningens eventuelle nettoformue som en del af afviklingsarbejdet, . Tildeling af nettoformue ved afvikling kan helt eller delvist ikke tilgodeses en stiftelse, forening eller institution, som har Partnermedlemskab i The Board Association.

 12. Tvister

  12.1 En eventuel tvist mellem foreningen og medlemmer skal så vidt muligt afgøres gennem dialog og forhandlinger. Såfremt forhandlinger ikke fører til en løsning, skal tvisten afgøres ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Voldgiftsretten skal have sæde i Aarhus.

For foreningen: The Board Association, den 10. oktober