Søg

Vigtigt for dig som søger bestyrelsespost

Hvad er bestyrelsens opgaver, og hvad skal du tænke over, inden du påtager dig en bestyrelsespost?

Hvornår et selskab skal have en bestyrelse og hvor mange medlemmer en sådan skal bestå af, afhænger af selskabets type og størrelse. For så vidt angår aktieselskaber, er det et krav, at der er en bestyrelse. Anpartsselskaber er ikke underlagt dette krav, men kan vælge at have en bestyrelse. Fravælger et andelsselskab at have en bestyrelse, varetager direktionen bestyrelsens opgaver.

Hvor mange medlemmer bestyrelsen skal have kan afhænge af forskellige faktorer, såsom antallet af ansatte i virksomheden, om virksomheden har en virksomhedsforsamling, hvad vedtægterne for virksomheden bestemmer osv. Minimumskravet er 3 bestyrelsesmedlemmer i et almindeligt aktieselskab. I et anpartsselskab er der ikke noget minimumskrav.

I de fleste andre selskabsformer finder vi også krav til bestyrelser, herunder bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar. Det er væsentligt, at bestyrelsen kan varetage opgaverne effektivt i en konstruktiv dialog med direktionen, og at de enkelte medlemmer altid handler uafhængigt af særinteresser. Der er naturligvis intet til hinder for, at en virksomhed har flere bestyrelsesmedlemmer end minimumskravene, på trods af at der ikke er krav om det, og det er ret almindeligt i praksis.

Der er med andre ord et stort antal bestyrelsesposter, der skal besættes i danske virksomheder, og mange vil før eller siden blive bedt om at sidde i en bestyrelse. Det er naturligvis en tillidserklæring at blive spurgt om sådan en stilling, og det opleves ofte som spændende at være med til at lede en virksomhed.

Men med “stor magt” følger et stort ansvar. Denne artikel omhandler det ansvar, der følger med at påtage sig en stilling som bestyrelsesmedlem, og de betingelser, vi nævner, er stort set identiske, uanset om du har en bestyrelsespost i en børnehave, i et idrætshold, i en SMV-virksomhed eller i et A/S. Som det vil fremgå af artiklen, risikerer et bestyrelsesmedlem både personligt og strafferetligt ansvar for tab, der måtte opstå på grund af uagtsomhed fra bestyrelsens side. Derfor er vi altid optaget af, at bestyrelseskandidater skal have gennemført en bestyrelsesuddannelse eller have et formelt kursus eller uddannelse inden for fagområdet “bestyrelsesarbejde”. Dette bør være til stede udover andre vigtige, mere specifikke kvalifikationer, som kan have betydning i forhold til de enkelte stillinger eller bestyrelsesrekruttering.

Kort om bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for at udvikle forretningen yderligere. For mange kan denne del af stillingen forekomme at være den mest interessante. Vigtigst i forhold til ethvert ansvar er dog den del af stillingen, der har med kontrol over virksomheden at gøre. Bestyrelsesansvar er mest relevant, når dårlig kontrol betyder, at andre udsættes for tab, typisk ved at drive virksomhed for kreditors regning. Dette er især tilfældet ved gennemgang af virksomhedens ledelsespraksis, som led i erstatningskrav, konkurs eller andre særlige situationer, hvor der afdækkes manglende kontrol, og der rejses en erstatningssag mod bestyrelsen.

Ansvaret bygger på, at bestyrelsen har pligt til at føre kontrol med virksomheden for at undgå sådanne situationer, samt pligt til at anmode om udbud, når virksomhedens økonomiske forhold tilsiger det.

Mere om kontrolfunktionen

Nævnets kontrolfunktion er i høj grad reguleret ved lov. Bestyrelsen skal blandt andet sikre en ordentlig organisation af virksomheden, hvilket betyder, at virksomheden skal have klare retningslinjer, gode og tilstrækkelige kontrolrutiner samt medarbejdere med den faglige ekspertise, der er nødvendig for at udføre deres opgaver. Bestyrelsen skal desuden til enhver tid varetage selskabets økonomi, herunder selskabets egenkapital. Egenkapitalen skal altid være sund, og bestyrelsen har tilsvarende pligt til at handle, hvis den bliver urimelig lav. En vigtig del af kontrolfunktionen sikres ved løbende tilsyn med den daglige ledelse. Den administrerende direktør har pligt til at rapportere om udviklingen i virksomheden. Bestyrelsen kan dog ikke passivt sidde og vente på at få forkyndt alle nødvendige oplysninger fra den administrerende direktør, men skal aktivt selv indhente oplysningerne. Denne aktivitetspligt gælder hele tiden, men er dynamisk i den forstand, at den forstærkes, hvis virksomheden klarer sig dårligt. Bestyrelsen er som udgangspunkt forpligtet til at iværksætte og foretage alle nødvendige undersøgelser for at sikre kontrolfunktionen på en tilfredsstillende måde.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsesmedlemmer kan blive personligt erstatningsansvarlige for deres handlinger eller undladelser. Selv en uagtsom overtrædelse af selskabslovens bestemmelser kan medføre strafansvar, selv om en fængselsdom kræver skærpende omstændigheder.

Kravet for at blive erstatningsansvarlig er, at du har handlet uagtsomt, det vil sige at du burde have indset, at handlingen/undladelsen kan medføre tab for den eller de skadelidte.

Bestyrelsens ansvar er kollektivt og fælles. Man skal dog være opmærksom på, at ansvaret ofte er rettet mod det bestyrelsesmedlem med den største personlige formue. Denne skal så søge regres hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hvordan undgår man så at ende i ansvar som bestyrelsesmedlem?

Det vigtigste, du kan gøre for at forhindre, at du bliver erstatningsansvarlig som følge af bestyrelsesposten, er naturligvis først og fremmest at være bekendt med de grundlæggende regler og krav til formalitet samt at udføre et pligtopfyldende arbejde.

Du skal følge med i, hvad der sker i forretningen, stille kritiske spørgsmål til forretningen, kræve undersøgelser, når det er nødvendigt, indhente den nødvendige dokumentation osv. Det er også af afgørende betydning, at du løbende dokumenterer, hvad bestyrelsen foretager sig i bestyrelsesprotokollen, ikke kl. i hvert fald ved at registrere eventuelle indsigelser, du måtte have mod bestyrelsens beslutninger.

Det er også vigtigt at være forsigtig i den forstand, at man laver grundig research af virksomheden, inden man overhovedet takker ja til bestyrelsesposten. Du kan anmode om adgang til såvel bestyrelsesprotokollen for de sidste par år som aktionærbogen, du kan sætte dig ind i regnskabet, rekvirere dokumentation for den aktuelle egenkapitalsituation, tjekke Proff, offentlige registre, og oplysningssider om virksomheder m.m.

Vores anbefaling er, at du etablerer medlemskab i The Board Association og dermed skaffer dig og bestyrelsen den nødvendige adgang til viden om varetagelsen af ​​bestyrelsesfunktionen, når du er i tvivl om, hvordan bestyrelseshvervet skal varetages.

For eksempel kan der opstå vanskelige grænsespørgsmål, når man skal tage stilling til, om tidspunktet for handlepligten er inde, om der er inhabilitet, hvordan man forholder sig til bestyrelsesarbejde på tværs af koncernen osv. Eller man kan være i tvivl om, hvilke undersøgelser der skal iværksættes som led. af udførelsen af ​​kontrolfunktionen.

Det er med baggrund i mange af de forhold, vi netop har været inde på her i denne artikel, at vi er optaget af at sikre, at bestyrelseskandidaterne forstår og har indsigt i; Fagområdet bestyrelsesarbejde er til stede.

 

Vi håber, at flere dygtige mennesker inden for forskellige brancher og med forskellig og varieret baggrund og kompetencer i fremtiden vil professionalisere sig på bestyrelsesområdet og gennem registrering i vores bestyrelseskandidatdatabaser være med til at tilbyde deres ekspertise til gavn for andre virksomheder, organisationer og spændende forretningskoncepter.

Hvad har du brug for hjælp til?

Vores konsulenter kan afhjælpe konfliktsituationer, tilføre ekspertise, hvor nye muligheder tager form, eller hvor strategien skal ændres eller ny ekspertise er afgørende i den fase, virksomheden står over for.
Kontakt os
Vindrosen 41
8240 Risskov